NLP- JA KEHO-ORIENTOITUNUT TYÖNOHJAUS

NLP Työnohjaus alkaa maksuttomalla 45 minuutin arviointikäynnillä tai -puhelulla, jolloin yhdessä esimiehen/tilaajan kanssa keskustellen arvioimme, olisiko yhteistyö juuri minunlaiseni työnohjaajan kanssa sopivan tavoitteellista ja hedelmällistä. Mikäli pääsemme yhteisymmärrykseen, laadimme kirjallisen työnohjaussopimuksen (tavoitteet, menetelmät/sisältö, kesto, kustannukset jne).  

NLP Työnohjauksen sisältö ja kesto lähtee tilaajan tarpeista. Jos työnohjausta tarvitaan vain tiettyyn rajattuun tilanteeseen, voi kesto olla lyhyempikin, esim. 2-10 kerran jaksona. Jos taas työnohjauksen tavoitteet asetetaan laajemmin, esim. työntekijän tai ryhmän ammatillisen kasvun tai moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, työuupumuksen ennaltaehkäisy tai pitkäjänteisempi asiakastapausten käsittely, kannattaa työohjaus toteuttaa pitempänä 1-3 vuoden prosessina, 10-20 kertaa vuodessa.

Yksilötyönohjauksen kesto on yleensä 45-90 minuuttia kerrallaan, 2-4 viikon välein. Ryhmä- ja työyhteisön työnohjauksen kesto on ryhmän koosta riippuen noin 90-120 minuuttia, 2-4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 4-7 ohjattavaa.

Työnohjauksen hinta määräytyy monesta tekijästä, tämän vuoksi hinta sovitaan aina yksilöllisesti.

Olen erikoistunut työnohjaajana sijaistraumatisoitumis- ja myötätuntouupumushaasteiden käsittelyyn sekä keholliseen ja visuaaliseen työnohjaukseen, muiden teemojen ohella.

22052012394

NLP viitekehyksellä toimivan työnohjauksen piirteitä:

 • Usein työnohjaaja tarvitsee keskustelun lisäksi myös muita menetelmiä päästäkseen rationaalisen keskustelun alle. NLP:ssä on paljon tällaisia menetelmiä. Työnohjauksessa voidaan tutkia esim. jumiin mennyttä suhdetta 3 näkökulmaa–harjoituksen avulla.
 • NLP:ssä on myös paljon välineitä oman itsen tutkimiseen (ja tarvittaessa muuttamiseen). NLP välineiden käyttö ei edellytä terapian tekemistä. Työnohjauksessa tutkitaan myös työhön liittyvää ohjattavan reagointia, esim. ohjattavan kokemaa ’täydellisyys’-vaatimusta voidaan tutkia mielikuvamenetelmin.
 • NLP antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkia mallittamalla työssä onnistumisia ja hakea sieltä hyviä keinoja ja ratkaisuja. Oma kasvu mahdollistuu NLP työnohjauksessa aikaisempaa paremmin mm. siitä syystä, että NLP mahdollistaa rajoittavien uskomusten käsittelyn. Oman kasvun ja kehityksen alueita ovat mm.:
  • Itseen tutustuminen
  • Omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto
  • Omien häiritsevien tunteiden/reaktioiden tutkiminen ja muuttaminen
  • Oman ajattelun monipuolistaminen
  • Omat rajat työssä
  • Omien uskomusten tutkiminen ja muuttaminen
  • Oma luovuus (jumeista eteenpäin pääseminen)

Lähde: Veli-Matti Toivosen artikkeli NLP Työnohjauksesta. NLP Mielilehti 4/2009.

 

Otsikon kuva Anne Toivonen